Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a
www.vianett.hu 

weboldal látogatói, valamint a adatkezelő által nyújtott szolgáltatás iránt érdeklődők részére

 

Tisztelt Látogató!

Köszönjük, hogy érdeklődik a szolgáltatásunk iránt! Eleget téve az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elvárásainak, ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt a weboldalam látogatása során, valamint a szolgáltatás nyújtása közben gyűjtött személyes adatok kezeléséről.

Adatkezelőként törekszünk arra, hogy az adatkezelés a mindenkor törvényi előírásokat betartva, jogszerűen történjen.

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, az adatok biztonságos megőrzése érdekében megteszünk minden elvárható, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

A tájékoztatóban előfordul, hogy olyan fogalmakat olvas, melyeket nem ismer. Ezek jelentése és magyarázata az alábbi weboldalon érhető el:

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar

Ez a tájékoztató visszavonásig érvényes.

Amikor ebben a tájékoztatóban „adatról”, vagy „adatokról” olvas az alatt minden esetben személyes adatokat kell érteni.

 Adatkezeléssel kapcsolatban számomra elsősorban az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: Rendelet).

 

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait? Kihez fordulhat adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel?

Név: FUTURE VIA-NETT Kft.
Székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.
Adószám: 23098581243
Cégjegyzékszám: 01 09 952870

Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége:

Email: kitti.kovacs@vianett.hu

A társaság saját belső döntése alapján nem nevezt ki adatvédelmi tisztviselőt, mert adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei alpján számára ez nem kötelező.

2. Milyen személyes adatokat kezelünk, és milyen célból?

 1. A weboldalon lehetőség van szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődni, az ehhez szükséges kapcsolattartás céljából elkérjük Öntől:
 • Nevét
 • E-mail címét
 • Valamint az üzenet szövegében esetlegesen megadott egyéb személyes adatokat

A fenti személyes adatokat Ön bocsátja rendelkezésre a weboldalon keresztül, a megfelelő kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének b) pontja, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Úgy tekintjük, hogy az érdeklődőkkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés.

Az Ön megadott személyes adatait kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos egyeztetés, valamint a szolgáltatás teljesítése céljából kezeljük. Amennyiben az érdeklődővel nem jön létre szerződés, úgy személyes adatait töröljük, azokat a továbbiakban egyéb célokra nem használjuk fel.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás, valamint harmadik országba történő adattovábbítás nem történik.

 1. Sütik (cookie-k) által kezelt személyes adatok

A weboldal bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”, „Süti”) helyez el a Felhasználó eszközére, majd a későbbi látogatás során ezeket visszaolvassa. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok az Infotv. illetőleg a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A weboldal a használat során az alábbi célokból helyez el cookie-t a felhasználó eszközén.

A funkcionális sütik segítenek bizonyos funkciók végrehajtásában. Ezen cookiek elhelyezése a felhasználó hozzájárulásán alapszik, így azok csak ezen hozzájárulás birtokában kerülnek elhelyezésre, mely hozzájárulást az érintett a felugró ablakban található Hozzájárulok gombra kattintva ad meg. Ha nem szeretne engedélyezni a funkcionális adatgyűjtésekben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében nem adja hozzájárulását ezen cookie-k telepítéséhez.

Az adatkezelés célja: a felhasználók munkamenetének azonosítása

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont

Az adattárolás módja: elektronikus.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

A weboldal által használt sütik részletes listájáról, valamint azok megőrzési idejéről a weboldal látogatásakor felugró úgynevezett süti banner ad részletes tájékoztatást

A Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen található: https://www.youronlinechoices.eu/

 

3. Kik jogosultak megismerni az Ön személyes adatait?

Kizárólag Társaságunk ismerheti meg az Ön személyes adatait.

4. Biztonságban vannak a személyes adatai?

Adatkezelőként minden elvárható intézkedést megteszünk az adatok biztonságának megőrzése érdekében. A papíron tárolt információkat elzárva, mások által nem hozzáférhető helyen, a digitálisan tárolt információk védelme érdekében ezen adatokat jelszóval védett, biztonsági szempontból naprakészen tartott eszközökön tároljuk

5. Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban?

 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a

személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 1. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjai;

 1. e) az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá

vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 1. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás

megindításának joga;

 1. g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok

forrására vonatkozó minden elérhető információ;

 1. h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is,

valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel

bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az

érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy

valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre

vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat

gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 1. b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját

képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 1. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

 1. d) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 2. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 1. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatban került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok

pontosságát;

 1. b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának

korlátozását;

 1. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

 1. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b)

pontja szerinti szerződésen alapul; és

 1. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

A fenti jogait a tájékoztató elején megadott címre megküldött elektronikus levelében, az

Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Jogorvoslati lehetőségek

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel

szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Adatkezelőnek, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az

Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes

adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu